عنوان کتاب: زنجیره تامین (جلد اول)
مولف:

سید حسام مزاعی

انتشارات:

زمزمه‌های روشن

قیمت: 70.000تومان