عنوان کتاب: قهوه‌خانه ساحلی
مولف:

ناخدا عبدالرسول غریبی

انتشارات:

زمزمه‌های روشن

قیمت: 35.000تومان