عنوان کتاب: من پر از واژه‌های لالی که
مولف:

ماه‌روشن شرونی

انتشارات:

زمزمه‌های روشن

قیمت: 25.000تومان