عنوان کتاب: نقش تشکل‌های دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
مولف:

مجتبی نوشادی

انتشارات:

زمزمه‌های روشن

قیمت: 15.000تومان